Przegląd rusztowania aluminiowego przed zimą

 Kategoria Blog

Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe, zima to czas przestoju dla branży budowlano-remontowej. Zdarzają się sytuacje, w których przeprowadzenie prac w okresie zimowym jest konieczne, dlatego warto zadbać o najwyższy poziom bezpieczeństwa pracy na wysokości. Wykorzystując rusztowanie aluminiowe do pracy na wysokości, warto przeznaczyć okres zimowy na gruntowny remanent rusztowania i odświeżenie wiadomości na temat bezpiecznej pracy na rusztowaniu. Zimowe miesiące można także poświęcić na przeszkolenie pracowników, ponieważ sfera normatywna w Polsce podlega dynamicznym zmianom, co dotyczy także zasad BHP.

Spis treści:

  • Zasady użytkowania rusztowania aluminiowego
  • Stan techniczny rusztowania aluminiowego
  • Kiedy wyłączyć elementy rusztowania z eksploatacji?
  • Akty prawne regulujące kwestie eksploatacji rusztowania

We wpisie dowiesz się, jakie są ogólne zasady użytkowania rusztowania aluminiowego, jak powinien wyglądać prawidłowy stan techniczny rusztowania aluminiowego oraz które akty prawne regulują kwestie eksploatacji rusztowań.

Zasady użytkowania rusztowania aluminiowego

Zasady korzystania z rusztowań podlegają stosownym normom i regulacjom prawnym. Do dyspozycji są także szczegółowe instrukcje montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań, z którymi należy się bezwzględnie zapoznać przed rozpoczęciem prac wysokościowych. Kluczowe jest zapewnienie przez pracodawcę jak najwyższego bezpieczeństwa pracowników, podczas wypełniania przez nich zadań na wysokości. Bezpieczna praca jest uwarunkowana między innymi stabilnością konstrukcji rusztowania czy jej wytrzymałością na obciążenia. Podczas montażu konstrukcji rusztowania zabrania się ingerencji w jego konstrukcję oraz uzupełniania jej o własne elementy. Modyfikacja rusztowania jest równoznaczna z niespełnieniem norm dotyczących bezpieczeństwa użytkowania, przez utworzoną konstrukcję. Poprawnie zmontowane rusztowanie aluminiowe powinno zawierać jedynie elementy znajdujące się w wykazie dokumentacji technicznej, dostarczonej przez producenta.

Stan techniczny rusztowania aluminiowego

Stan techniczny rusztowania powinien być regularnie kontrolowany, szczególnie w okresie pogarszających się warunków pogodowych. W okresie zimowym, należy skupić się na stanie technicznym konstrukcji rusztowania, który może ulec pogorszeniu przez niesprzyjające czynniki zewnętrzne. Każdy element rusztowania wchodzący w skład wykazu elementów, powinien zostać poddany weryfikacji przez osobę do tego upoważnioną. Osoba upoważniona ocenia stan każdego elementu i decyduje o jego dalszym wykorzystaniu lub wymianie na nowy. Przydatne będzie stworzenie listy kontrolnej elementów i wykonywanie oględzin zgodnie z jej przebiegiem. Lista kontrolna to nie tylko udokumentowanie przeprowadzonych oględzin, ale także dowód na rzetelnie przeprowadzoną kontrolę stanu technicznego rusztowania.

Kiedy wyłączyć elementy rusztowania z eksploatacji?

Elementy, których nie należy dopuszczać do dalszej eksploatacji zawierają:

  • widoczne ślady korozji, zwłaszcza na łączeniu stalowych elementów
  • widoczne wgniecenia, zagięcia i deformacje materiału
  • uszkodzone poszycie i odgięte zaczepy (w wypadku pomostów stalowych)
  • rozwarstwienie, pęknięcie, pęcznienie czy zgnilizna poszycia (w wypadku pomostów drewnianych)
  • uszkodzone gwinty, trzpienie lub opornie obracające się zakrętki (dotyczy podstawek śrubowych)

Akty prawne regulujące kwestie eksploatacji rusztowania

Jednym z podstawowych aktów prawnych dotyczących użytkowania rusztowań, jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997. Określa on zasady montowania rusztowań i ich eksploatacji. Dotyczy głównie zachowania bezpieczeństwa podczas montażu i demontażu rusztowania, zachowania odpowiedniej stabilności konstrukcji. Wymienia także normy jakie powinny spełniać konstrukcje rusztowań. Innym kluczowym aktem prawnym jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. Definiuje on różnice między rusztowaniami roboczymi, systemowymi i ochronnymi. Najbardziej istotna jest definicja rusztowania systemowego, bowiem wymiary siatki konstrukcyjnej tego typu rusztowania, są narzucone z góry. Montaż każdego z wymienionych typów rusztowań powinien być wykonany przez osoby odpowiednio przeszkolone. Po ustawieniu rusztowania uprawniona osoba jest zobowiązana do odbioru konstrukcji i sporządzenia protokołu odbioru.