Ogólne zasady współpracy  

 • Naszą podstawową jednostką rozliczeniową jest doba najmu. Przy umowach zwieranych na czas określony np. rok, stosujemy również miesięczne rozliczanie usług
 • Najem rozpoczyna się i kończy, od chwili dostarczenia maszyny/sprzętu na miejsce prac, lub z chwilą odbioru/zwrotu do magazynu Podesty
 • W protokole przekazania (dokument WD/ZW) rodzaj maszyny, jej parametry techniczne, wartość, miejsce prac, itp.
 • Dla każdego najmu potrzebujemy znać miejsce prac (tj. dokładny adres) oraz imię i nazwisko + numer telefonu osoby kontaktowej
 • Wszystkie maszyny są wyposażone w lokalizator GPS, który jest zintegrowany z systemem operacyjnym urządzenia. Poza lokalizacją urządzenia mamy zdalny dostęp do parametrów pracy maszyny, m.in do modułu ładowania, co pozwala nam zdalnie ustalić przyczynę usterki i pomóc w przypadku problemów z pracą urządzenia
 • Być może pracujesz z podwykonawcami. Wymagamy zgłoszenia takich okoliczności pisemnie w zamówieniu. Jeśli chcesz podnająć naszą maszynę lub inny sprzęt do odrębnej od Twojej firmy, wystąp do nas o zgodę. Jeśli podasz nam wszystkie informacje, które potrzebujemy to taka zgoda będzie pisemnie udzielona
 • Korespondencję prowadzimy wyłącznie elektronicznie. Dotyczy to ofert, reklamacji, wezwań do zapłaty, wystawianych faktur lub korekt
 • W ramach naszych standardowych usług nie wysyłamy faktur pocztą tradycyjną. Jeśli z jakiś przyczyn potrzebujesz otrzymywać w ten sposób faktury, zgłoś takie zapotrzebowanie w zamówieniu. Nasz cennik przewiduje za taką usługę opłatę dodatkową. Zastanów się czy naprawdę warto
 • Każdy najem poprzedzany jest ofertą, która ma swój termin ważności, co oznacza, że gwarantujemy niezmienność cen w okresie terminu jej ważności np. 30 dni. Dotyczy to w szczególności możliwości zmiany cen kosztów transportu, którego wachania uzależnione są od trendów na rynku paliw płynnych
 • Jeśli warunki rynkowe, takie jak inflacja, spowodują konieczność podwyższenia cen najmu bądź transportu, nasz dział handlowy prześle Tobie nową, aktualną ofertę. Jeśli nie zaakceptujesz zmienionych warunków, w terminie jaki będzie w niej określony, nie pozostanie nic innego, jak zwrot wypożyczonego od nas sprzętu, w trybie pilnym, z zachowaniem ustalonych pierwotnie warunków handlowych
 • Niezależnie od powyższego, w przypadku najmów trwających co najmniej 6 miesięcy, zastrzegamy sobie prawo do waloryzacji cen naszych usług wg publicznego wskaźnika ich wzrostu ogłaszanego przez GUS, bez konieczności aktualizowania złożonej na wstępie współpracy oferty
 • Sposobem na uniknięcie ryzyka związanego z możliwą zmianą ceny jest zapłata za nasze usługi w formie przedpłaty. W takim przypadku zyskujesz gwarancję stabilności ceny za okres objęty przedpłatą. Sugerujemy skorzystać z tej opcji, w szczególności jeśli chodzi o koszt transportu
 • Nie świadczymy usług transportowych firmom zewnętrznym. Nasza koncesja na transport nie obejmuje takiej możliwości, zatem nawet jeśli cena naszej usługi odpowiadałby Twoim oczekiwaniom, to niestety nie możemy przewozić sprzętu należącego do Ciebie
 • W odpowiedzi na ofertę poprosimy o przesłanie pisemnego zamówienia. Takie zamowienie przesłane e-mailem potwierdzać będzie Twoją zgodę na zaproponowane warunki handlowe

 

Wydanie/zwrot

 • Na Twoje życzenie maszyna jest wydawana z pełnym zbiornikiem paliwa. W takim samym stanie powinieneś nam ją zwrócić. Brakujące litry paliwa powodują dodatkowe opłaty opublikowane w cenniku poniżej
 • Jeśli uszkodzisz poręcze, schodki lub inne elementy maszyny, nasz serwis to naprawi, ale zostaniesz obciążony kosztami dodatkowej usługi serwisowej, której wartość odpowiadać będzie rzeczywistym kosztom przywrócenia stanu pierwotnego oraz ilością poświęconego na to czasu
 • Drobne awarie usuwamy w miejscu Twoich prac. Jeśli przyczyna awarii nie leży po Twojej stronie, to taka usługa jest zawsze bezpłatna. Jeśli usterka wynika z niewłaściwej obsługi urządzenia, bądź jej uszkodzenia przez Ciebie lub Twoich pracowników, czyli z Twojej winy, to taka wizyta serwisowa będzie płatna zgodnie z cennikiem oraz poniesionymi przez nasz kosztami np. dojazdu
 • Nie świadczymy usług operatorskich, skupiamy się na usługach najmu wyłącznie
 • W przypadku transportu maszyny naszym własnym transportem, możesz liczyć na krótką instrukcję użytkowania wykonaną przez naszego pracownika transportu
 • Każdorazowo przed wydaniem i po zwrocie robimy dokumentację fotograficzną, którą zachowujemy w systemie zarządzania najmem
 • Jeśli chcesz przewieźć maszynę lub sprzęt w inne miejsce niż wskazałeś nam w momencie zamówienia, to powiadom nas niezwłocznie, najlepiej e-mailem do osoby przyjmującej zamówienie
 • Nie naklejaj swoich oznaczeń na wynajmowaną maszynę, a jeśli musisz to zrobić, to usuń je po zakończonym najmie, zwracając uwagę na lakier i inne pierwotne oznaczenia
 • Nie zrywaj naklejek, które ma naklejone maszyna. Za usunięcie naklejek możemy dodatkowo naliczyć opłaty. Naklejki są umieszczone w celach identyfikacji naszego sprzętu oraz bezpieczeństwa prowadzonych prac
 • Nie naprawiaj maszyny. Każdą usterkę zgłoś nam, nasz serwis telefonicznie lub osobiście przekaże instrukcje postępowania w takim przypadku
 • Usługi serwisowe świadczone w dni wolne od pracy są usługą dodatkową, płatną. Konsultacja telefoniczna jest bezpłatna, zawsze
 • Do prac maszyną musisz mieć uprawnienia wymagane przez Urząd Dozoru Technicznego. My nie sprawdzamy takich uprawnień przy wydawaniu maszyny. Odpowiedzialność za pracę bez uprawnień ponosisz Ty sam i Twoi pracownicy
 • Instrukcje oraz certyfikaty dostępne są na naszej stronie internetowej lub u Twojego opiekuna. Instrukcji nie drukujemy, są dostępne wyłącznie elektroniczne. Ta sama zasad dotyczy certyfikatów UDT
 • Jeśli chcesz zakończyć najem to każdorazowo wyślij e-mailem wymeldowanie do swojego opiekuna (naszego przedstawiciela). Pamiętaj, że zachowujemy prawo do naliczania jeszcze jednej doby od chwili zgłoszenia, chyba że masz w tym względzie ustalenia indywidualne
 • Pilnuj wszystkich elementów składowych wynajętego rusztowania. Jeśli którykolwiek zagubisz, utracisz lub uszkodzisz, to będziemy musieli obciążyć kwotą wskazaną na protokole wydania/zwrotu
 • Rusztowania wydajemy czyste i takie same chcemy od Ciebie otrzymać. Jeśli będą zabrudzone, to obciążymy za dodatkowe mycie, za każdy czyszczony lub myty element zgodnie z cennikiem
 • Maszyny wydajemy czyste i chcemy je otrzymać w takim samym stanie. Analizujemy dokumentację fotograficzną z wydania ze stanem przy zwrocie. Jeśli maszyna jest zabrudzona, pochlapana farbą lub innymi substancjami, których używałeś podczas prac, to obciążamy za mycie maszyny lub czyszczenie. Wartość obciążenia to iloczyn godzin pracy naszego pracownika z ceną usługi
 • Jeśli oddajesz maszynę rozładowaną, której nie można przemieścić i załadować na samochód transportowy to zapłacisz dodatkowo za czas potrzebny do podładowania maszyny, w którym jest zatrzymany nasz transport zgodnie z cennikiem
 • W przypadku utraty kluczyka zapłonu zgłoś to do nas. Nie akceptujemy zamienników. Koszt nowego kluczyka jest wskazany w cenniku

Umowa

 • Jeśli pierwszy raz od nas wynajmujesz, to poprosimy o podpisanie Umowy Najmu, której zapisy w sformalizowany sposób określają nasze i Twoje postępowanie
 • Najczęściej Umowa Najmu jest podpisywana w siedzibie Twojej firmy w obecności naszego przedstawiciela. W przypadku zdalnego zawierania umów, płatność odroczoną tzw. termin handlowy możemy uruchomić dopiero po terminowym uregulowaniu co najmniej trzech miesięcy najmu
 • Umowę zawieramy na czas nieokreślony lub określony. Typ umowy zależy od Twoich ustaleń z naszym przedstawicielem. Ze względu na rozmaitość zmian m.in. rynkowych oraz regulacji administracji państwowej, co jakiś czas jej zapisy wymagają aktualizacji, zatem może się zdarzyć, że w przyszłości poprosimy o podpisanie umowy na nowych warunkach
 • Treść umowy nie zawiera cen najmu oraz transportu

Płatności

 • Jeśli chodzi o pierwszy wynajem to standardowo pobieramy płatność z góry (przedpłata) i w zależności od wyników finansowych możemy poprosić o wpłatę kaucji. Zwrot kaucji następuje po zakończeniu najmu i braku obciążeń dodatkowych np. za mycie, w ustalonym terminie płatności, jednak nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych
 • Jeśli masz słabą historię płatniczą u nas, Twoja firma jest wpisana do bazy dłużników lub według wywiadowni gospodarczej masz lub miewasz problemy z płynnością finansową, to wynajem u nas jest możliwy pod warunkiem odpłatności na zasadzie przedpłaty, z wpłatą kaucji zabezpieczającej ewentualne obciążenia za usterki. Informację o przedpłacie i kaucji otrzymasz od naszego Rental Managera (przedstawiciela)
 • Płatności przyjmujemy wyłącznie na konto bankowe. Nie prowadzimy obsługi płatności gotówką lub kartami płatniczymi. Jeśli zdecydujesz się złożyć polecenie zapłaty w swoim banku to od nas otrzymasz dodatkowy rabat w wysokości 3%. W takim przypadku wszystkie Twoje płatności będą u nas na czas

 

 • Jeśli maszyna ulegnie awarii, wskutek niewłaściwego jej użytkowania lub uszkodzenia w miejscu jej pracy, to czas jej nieaktywności nie będzie w żaden sposób przez nas rekompensowany
 • Natomiast, jeśli maszyna ulegnie awarii, której przyczyna leży po stronie urządzenia, na której wystąpienie nie miałeś żadnego wpływu, to czas nieaktywności zostanie Tobie odliczony w wystawionej fakturze najmu lub korekcie
 • Jeśli nasz serwis nie będzie mógł naprawić maszyny w żaden sposób, w miejscu jej pracy lub w naszym serwisie, najem zostanie zatrzymany. Do uregulowania pozostanie Tobie ewentualnie koszt transportu powrotnego, jeśli taki wynika z zawartych porozumień (ofert)
 • Dołożymy starań, aby w przypadku wystąpienia awarii, jak powyżej, zapewnić maszynę zastępczą na czas niezbędnego serwisu. Koszt najmu maszyny zastępczej będzie wynosić analogicznie jak w przypadku maszyny pierwotnie dostarczonej
 • W takim przypadku, to czy będziesz zobligowany do zapłaty za dodatkowy koszt transportu, zależeć będzie od tego, czy usterka powstała wskutek twojej winy czy też niezależnie od niej
 • Przypominamy, że zintegrowany z elektroniką maszyny system GPS dość dokładnie wskazuje czy faktycznie były wykonywane maszyną prace, czy też maszyna była unieruchomiona na stałe
 • Jeśli pracujesz w weekend, np. raz w sobotę, a raz w niedzielę, to taka dodatkowa praca urządzenia będzie również dodatkowo płatna wg ustalonej w ofercie stawki najmu. Jeśli często pracujesz we wszystkie dni tygodnia, to porozmawiaj z naszym przedstawicielem o tzw. ofercie ryczałtowej, której stawka zawiera w sobie wszystkie dni ustawowo wolne od pracy, ale w zryczałtowanej, atrakcyjnej dla Ciebie cenie
 • Podobnym przykładem jest praca maszynami zasilanymi paliwem płynnym (diesel) ponad 8 godzin dziennie. Jeśli wskazania GPS pokażą taką ponadnormatywną pracę sprzętu, to system naliczy dodatkową stawkę, która będzie proporcjonalna do dobowej stawki najmu. Mamy w takim przypadku również indywidualną ofertę dla Ciebie. Korzystanie z maszyn zasilanych bateriami nie powoduje występowania takiej sytuacji
 • Każda wystawiana przez nas faktura ma swój, indywidualny termin płatności ustalany podczas rozmów z naszym przedstawicielem
 • Faktury wysyłamy e-mailem pod adres wskazany w Umowie Najmu
 • Faktury za najem dłuższy niż 14 dni kalendarzowych, wystawiamy dwa razy w miesiącu, lub po zakończeniu najmu i kompletacji dokumentów zwrotu. Zależy to od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
 • Przypominamy o nadchodzącym terminie płatności e-mailem pod adres wskazany w Umowie Najmu. Zwróć uwagę czy podajesz nam prawidłowy adres do wysyłki dokumentów. Dokument wysłany pod wskazany w Umowie Najmu adres e-mail uznaje się za doręczony. Dotyczy to również zmian adresów e-mail oraz innych danych teleadresowych Twojej firmy
 • Jeśli z różnych względów, nie otrzymamy Twojej płatności w terminie, to system zarządzający usługami najmu prześle na Twoją skrzynkę e-mail przypomnienie, a w konsekwencji wezwanie do zapłaty
 • Równolegle z pisemnym wezwaniem do zapłaty, nasz pracownik może do Ciebie zadzwonić z zapytaniem o powód braku płatności i spodziewany termin spłaty zobowiązania. Porozmawiaj z tą osobą. Jest to po to, żeby znaleźć korzystne rozwiązanie dla Ciebie i nas, co nie oznacza, że dzwoniący zapłaci za Twoją fakturę
 • Podejmujemy kilka prób nawiązania z Tobą kontaktu w sprawie opóźnionej płatności, jednak, jeśli nie będziesz z nami rozmawiać, nie będziesz odpowiadać na nasze monity i Twój telefon będzie milczeć, a płatność za świadczone przez nas usługi będzie dalej nieuregulowana, to niestety będziemy zmuszeni do zdalnego zablokowania naszych maszyn, bez prawa do rekompensaty za czas wyłączenia, z jednoczesnym żądaniem zwrotu i wypowiedzeniem w trybie natychmiastowym umowy
 • Mogą wyniknąć w takim przypadku dodatkowe koszty przewidziane prawem i Umową Najmu, które znacznie podwyższą ponoszony przez Ciebie koszt najmu i wpłyną na spadek rentowności Twojego biznesu. To ostateczność, ale wolimy na wstępie Ciebie poinformować o tym, że taka opcja może wystąpić. W takim przypadku pretensje możesz mieć wyłącznie do siebie. My zawsze dokładamy starań żeby utrzymać z Tobą współpracę

Wstrzymanie najmu

 • Rozumiemy, że biznes, który prowadzisz jest obarczony ryzykiem, a na jego zyskowność oraz Twoją płynność finansową, czyli zdolność do regulowania zobowiązań m.in względem nas, ma wpływ wiele czynników. Zawsze będziemy podejmować wysiłki polubownego załatwiania spraw trudnych. Naszą dewizą jest obustronne partnerskie podejście, w szczególności w aspekcie finansów
 • Może się zdarzyć, że wskutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności, Twoje prace zostaną na jakiś czas wstrzymane. Oferowana przez nas usługa najmu nie przewiduje naszego uczestnictwa w Twoim procesie biznesowym i nie jesteśmy w stanie brać na swoje barki odpowiedzialności za Twój biznes, w tym ryzyko jakie generuje. Standardowo, nie przewidujemy stawek specjalnych, tzw. postojowych bądź zawieszenia usług najmu, jednak każdą taką sytuację rozpatrujemy indywidualnie. Zgłosić takie zdarzenie możesz do naszego przedstawiciela (Rental Managera), który w zależności od okoliczności rynkowych, długości trwania okresu najmu, ilości wynajętych urządzeń, Twojej historii płatniczej oraz naszych możliwości budżetowych, podejmie decyzję w sprawie rozwiązania Twojego problemu. Pamiętaj, żeby taką potrzebę zgłosić zanim ona wystąpi. Jeśli zapomnisz i poinformujesz nas o potrzebie przestoju po jego rozpoczęciu, to nie będziemy się cofać i uznawać czasu, który minął.
 • Decyzję o ewentualnej zmianie warunków najmu, w związku z powyższym tj. przestojem, przekażemy Tobie wyłącznie pisemnie (e-mail). Brak naszej odpowiedzi w ciągu siedmiu dni od daty pisemnego zgłoszenia, potraktuj jako odmowę z naszej strony
 • Nasz sprzęt jest ubezpieczony, lecz nasza standardowa polisa obejmuje głownie zdarzenia jakie mogą się wydarzyć w obrębie naszych magazynów bądź świadczonych usług transportowych. Jeśli Twój projekt wymaga dodatkowego zabezpieczenia, lub warunki w jakich ma pracować maszyna stwarzają wyższe, niestandardowe ryzyko, to zachęcamy do zawarcia dodatkowego, odpłatnego ubezpieczenia. Szczegóły masz u naszego przedstawiciela
 • Odpowiedzialność za wynajmowany sprzęt lub maszynę przechodzi na Ciebie w momencie jego dostawy lub samodzielnego odbioru z naszego magazynu. Wartość sprzętu wpisujemy w protokole wydania WD lub zwrotu ZW. Jest to wartość odtworzeniowa. Nie zamierzamy negocjować jej wysokości. Dodać należy, że nie przymuszamy naszych klientów do kupowania dodatkowych polis i zwiększania kosztów najmu, lecz jeśli zachodzą przesłanki podwyższonego ryzyka, rozważ proszę wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, którego koszt najczęściej oscyluje w przedziale kilku do kilkunastu procent dobowej/miesięcznej stawki najmu

Reklamacje 

 • Pomimo naszego zaangażowania i partnerskiego podejścia może się zdarzyć, że nasze usługi lub naliczone opłaty wymagać będą od Ciebie złożenia reklamacji. Robimy wszystko, żeby takich sytuacji było jak najmniej
 • Reklamację wysyłasz do nas e-mailem. Porozmawiaj o swojej sprawie z naszym przedstawicielem: to może znacznie przyśpieszyć jej rozpatrzenie
 • Wszystkie otrzymane reklamacje rozpatrujemy. Sposób ich rozpatrzenia bywa różny, zależny od szeregu czynników. Przy podejmowaniu decyzji bierzemy pod uwagę przede wszystkim: to jak długo z nami współpracujesz, jak dużo od nas wynajmujesz, czy twoje płatności wpływają do nas na czas, jakie były okoliczności zdarzenia wskazane w reklamacji, w tym badamy czy czynniki wpływające na Twoje niezadowolenie mieszczą się w ramach naszej Umowy, wreszcie jak rozpatrzenie reklamacji może wpłynąć na nasze relacje. Dążymy do doprowadzenia do sytuacji typu win-win
 • W przypadku oczywistych błędów rachunkowych lub systemowych, w odpowiedzi na złożoną reklamację, otrzymasz od nas fakturę korygującą bez dodatkowego wyjaśniania oczywistości, które ją spowodowały
 • Reklamacje rozpatrujemy w ciągu kilku dni roboczych, ale jeśli do rozpatrzenia reklamacji musimy wysłać zapytanie do firm współpracujących, czas na jej rozpatrzenie może się wydłużyć nawet do miesiąca
 • Na Twoje życzenie możemy wygenerować z systemu zapisy dotyczące aktywności wskazanej przez GPS. Jeśli chodzi o rozpatrywanie reklamacji to wydruki GPS przekazujemy bezpłatnie
 • Nawet jeśli reklamacja dotyczy sposobu naliczania opłat, lub korekty danych wskazanych na fakturze, to prosimy Ciebie o zapłatę wartości jakie masz na wystawionych fakturach, w szczególności, jeśli chcesz dalej korzystać z naszych usług w osób ciągły i niezakłócony. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje i zawiesza terminu płatności wskazanego na fakturze. Jeśli wskutek złożonej reklamacji okaże się, że musimy zwrócić Tobie pieniądze, to zrobimy to w terminie płatności na jaki się umówiliśmy, jednak wyłącznie przelewem bankowym
 • Płacąc nam przedpłatę, może się zdarzyć, że wskutek wcześniejszego niż planowany zwrotu, powstanie na Twoim koncie nadpłata. Jeśli nie dostaniesz zwrotu w ciągu siedmiu dni, nie czekaj tylko nas o tym powiadom. System płatności przedpłaconych działa w oparciu o faktury proforma, które nie są fiskalizowane, co może stwarzać sytuacje jw. Pracujemy nad rozwiązaniem tego problemu jednak uważamy, że powinieneś o tym również wiedzieć

 

Podesty.Rentals, 2022